ReadyPlanet.com
dot dot
ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data)
ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2550 มาตรา 26
ระบบพิสูจน์การมีตัวตนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยระบุ Physical Address
(Identification and Authentication System)
ระบบสําหรับการกําหนดเวลาให้ตรงกับเวลาจริงโดยอิงเวลาสากล
ระบบสกัดกั้นการเข้าถึง
- เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน
- เว็บไซต์ล่อลวง
- เว็บไซต์หลอกลวงต้มตุ๋น ตลอดจนเว็บไซต์ที่ทำให้ระบบเครือข่ายทำงานช้า
- การดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่พึงประสงค์

* สามารถเลือกได้ว่าจะบล็อค หรือ ไม่บล็อคเครื่องลูกเครื่องใดก็ได้ในวง LAN เพื่อการแบ่งโซน เครื่องสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก http://office.microsoft.com
ผู้ให้บริการรายใดไม่รีบติดตั้งระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอินเทอร์เน็ต, ร้านอาหาร, โรงแรม, บริษัทห้างร้าน และ โรงเรียน
ท่านจะ เสี่ยงต่อการถูกตรวจค้นและมีโทษปรับสูงสุดถึง 500,000 บาทตามกฎหมาย

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบ วันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้อง เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท


ข้อมูลสำคัญจาก
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐


"ผู้ให้บริการ" หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ คอมพิวเตอร์นั้น

"ระบบคอมพิวเตอร์" หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันโดยได้มีการกำหนด คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
"ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตามข้อ ๘ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดัง กล่าวได้

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อ ถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้

เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือการทำ Data Archiving หรือทำ Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่เจ้าของหรือผู้บริหารองค์กร กำหนดให้สามารถเข้า ถึงข้อมูลดังกล่าวได้
เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์กรมอบหมาย เป็นต้น รวมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้


(๓) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การส่งมอบข้อมูลนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

(๔) ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้(Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, Network AddressTranslation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free Internet หรือ บริการ 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง

(๕) ในกรณีที่ผู้ให้บริการประเภทหนึ่งประเภทใด ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ข้างต้น ได้ให้บริการในนามตนเอง แต่บริการดังกล่าวเป็น บริการที่ใช้ระบบของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ไม่สามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้บริการที่เข้า มาในระบบนั้นเป็นใคร ผู้ให้บริการ เช่นว่านั้นต้องดำเนินการให้มี วิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication)ของผู้ใช้บริการผ่านบริการของตนเองด้วย ข้อ ๙ เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้ให้บริการต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ มิลลิวินาที
เอกสารดาวน์โหลด
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

CC-GNU GPL
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้
อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของซีซี-กนู

ขอบคุณข้อมูลจาก www.plawan.com  เพื่อนๆ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้  ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะกองพันต่างๆ หรือ กรมฝ่ายเสธ.ที่เข้าข่ายนี้ (ที่ได้วางระบบงานเครือข่ายเป็นผู้ให้บริการไว้) ต้องเตรียมการในส่วนนี้ไว้ด้วย ปรึกษาทีมงานได้ตามเวปไซด์   ซอฟแวร์ดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ เพราะได้รับการสนับสนุนจาก สสส.และหน่วยงานอื่นๆ อีกเช่น สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้ดูแลเวปไทย

หากต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถเขียนได้ในฟอร์มด้านล่างครับ
ประชาสัมพันธ์

เสื้อเกราะสัญชาติไทย
ฟรีสัมมนา Clund computing กับ Technology 3G
บอกต่อกันหน่อย กบนอกกะลาตอน "ท.ทหารอดทน"
รายงานข่าว Mini Party นตท.27 มี.ค.
Mini Party นตท.27 เดือนมีนาคมนี้
รายงานข่าวงานเลี้ยงประจำปี ๒๑ มี.ค.๕๒
เพื่อน บก.ทท. พบปะสังสรรค์วาระพิเศษ
งานเลี้ยงประจำปี 21 มี.ค.52 พัทยา (สำหรับสมาชิก)
คุณพ่อ พ.อ.สุเอซ เสียชีวิต
รอข้อสรุป Mini Party นตท.27 เม.ย.นี้
งานเลี้ยงราตรีข้าวเหนียวเบิกบาน
อัพเดทข้อมูลรุ่น จปร.๓๘ article
Phonebook รวบรวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญ
สรุปการแข่งขันโบวล์ลิ่ง
ทูลกระหม่อมอาจารย์
ประกาศ............นนร.ภาคอีสาน รวมหลังส่วนวิชาหทาร (คุ้นมั๊ย)
ขอขอบคุณงานโบวล์ลิ่ง 20 ก.ย.51
เพลงที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ
รำลึกถึงกันและกัน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

dot
Login
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
++ สงวนสิทธิ์เฉพาะ จปร.38 ++
dot
bulletปัญหาการใช้งาน / ติดต่อทีมเวป

คุยกับประธานรุ่น
 

กราฟหุ้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.


Home   I   สาสน์รุ่น   I   หอเกียรติยศ   I   กรรมการรุ่น   I   กระดาษข่าว  I  อัลบัมรูป   I   ติดต่อเรา