ReadyPlanet.com
dot dot
ทักษะ..เพื่อปรับปรุงงาน


 

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง   การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
โดย  พันเอก เอนก   แสงสุก

ประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

วิเคราะห์ศัพท์

                         การพัฒนา  --  การทำให้ดีขึ้น  เจริญขึ้น  ทันสมัยขึ้น  ก้าวหน้าขึ้น

                         ทักษะความคิด --  ความชำนาญในการคิด

                         การปรับปรุงงาน --  การทำให้งาน  ดีขึ้น  รวดเร็วขึ้น  เรียบร้อยขึ้น 

สรุปเป็น  การทำให้เกิดความชำนาญในการคิดเพื่อการปรับปรุงงาน 

หัวข้อบรรยาย            .      วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงาน
                                .    การพัฒนาความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน 
                                . 
   การสร้างนิสัยหรือวิธีฝึกให้เป็นคนช่างคิด
                                .     เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงงาน
                                ๕.     การปรับปรุงงาน
                                .     สรุป
 

๑.   วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงาน

      .   ทำไมบุคลากรภาคเอกชนจึงคิดปรับปรุงงานอยู่เสมอ ?

                         - เพราะเป็นการแข่งขันกันนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า

                         - เพราะผู้บริโภคชอบอะไรใหม่ ๆ  เสมอ

                         - เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น

                         - พนักงานทุกคนได้รับแบ่งปันผลกำไรในรูปโบนัส

                         - ถ้าไม่ปรับปรุงงานอยู่เสมอ  อาจถูกเชิญออก  ให้ออก  ไล่ออก

                         - ขั้นตอนการทำงานน้อย

                         - ผู้ตัดสินใจน้อย

                         - ค่าตอบแทนสูง

                         - เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

      ๑.๒  ทำไมบุคลากรภาครัฐจึงคิดปรับปรุงงาน  หรือดำเนินการปรับปรุงงานได้น้อยกว่าภาคเอกชน ?

                         - เพราะเป็นงานบริการ  ไม่ใช่ธุรกิจหากำไร  ไม่มีการแข่งขัน

                         - เพราะผลที่ได้รับจากการพัฒนาเป็นเพียง  ความพอใจ  ของผู้ใช้บริการ  ไม่ใช่  ผลกำไร

                         - บุคลากรภาครัฐกินเงินเดือน  ไม่ได้รับเงินเพิ่มจากผลกำไร

                         - ถ้าไม่ปรับปรุงงาน  ก็ไม่มีการเชิญออก  ให้ออก  ไล่ออก  เว้นแต่กระทำผิดวินัยร้ายแรง

                         - งานบางงานต้องใช้งบประมาณราชการ  ถ้าได้น้อยก็ปรับปรุงได้น้อย

                         - มีระบบพวกพ้อง

                         - เป็นองค์กรขนาดใหญ่

                         - มีสายการบังคับบัญชา  และขั้นตอนการตัดสินใจมาก

                         - ความรู้ความสามารถของบุคลากรบางส่วนสู้ภาคเอกชนไม่ได้

                         - หัวหน้างานบางคนไม่รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง

                         - ถูกปลูกฝังความคิด หรือรูปแบบการทำงาน  โดยคนรุ่นก่อน

                         - มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มาก

                         - เปลี่ยนนโยบายตามผู้บริหารอยู่เสมอ

                         - มีการโกงกิน

                         - กลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เพิ่มงาน  เพิ่มภาระ

      ๑.๓  ทำไมจึงต้องปรับปรุงงาน ?

                         - เพื่อให้งานดีขึ้น   เร็วขึ้น  สะดวกขึ้น  มากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                         - เพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้น  ได้ผลกำไรมากขึ้น

                         - เพื่อให้ได้รับความสนใจ  ความพอใจจากผู้บริโภค  หรือผู้ใช้บริการมากขึ้น

                         - เพื่อลดต้นทุน  ลดขั้นตอน

                         - เพื่อช่วยพัฒนาองค์กร  และประเทศชาติโดยรวม 

๒. การพัฒนาความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน

                         - ต้องพัฒนาทั้งความคิดของ  . ตัวเอง  . หัวหน้าหน่วยรองหรือลูกน้อง

      ๒.๑  การพัฒนาความคิดของตัวเอง

                         - จะปรับปรุงงานต้องปรับปรุงตัวเองก่อน   เพราะจะไม่ได้รับ  ความร่วมมือ - ร่วมใจ  หรืออาจได้รับแต่  ความร่วมมือ  ไม่ได้รับ  ความร่วมใจ

                         - ต้องเริ่มที่ใจ   --  ตั้งใจที่จะคิด  ที่จะริเริ่ม

                                               --  ตั้งใจว่าจะไม่ทำงานแบบตั้งรับ

                                               --  ตั้งใจว่าจะทำงานเชิงรุก

                                               --  ตั้งใจว่าจะริเริ่มพัฒนาไม่หยุดนิ่ง

                                               --  ตั้งใจว่าจะสู้ไม่ถอย

                                               --  ตั้งใจว่าจะเป็น  คนแก่ความรู้  ใช่อยู่นาน

                                                --  ตั้งใจว่าจะไม่ทำงานแบบ  ทำอาหารตามสั่ง

                                                 --  ตั้งใจที่จะยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น

                         - ปรับทัศนคติตัวเองและลูกน้อง

                                                      --  ไม่ควรคิดว่ายิ่งริเริ่มยิ่งเพิ่มงาน  ยิ่งเหนื่อย

                                                      --  เลิกคิด  เลิกพูดว่า  เรื่องที่แล้ว  ครั้งที่แล้ว  ปีที่แล้ว  เขาก็ทำกันมายังงี้

                                                     --  ไม่คิดว่า  จะเกษียณแล้ว  ใครอยากทำอะไรก็ทำไป

                                                      --  ไม่คิดว่า  ทำงานไปเรื่อย ๆ  ไม่ได้หวังสองขั้น  ใครอยากได้ก็ทำไป

                                                      --  เปิดใจรับความคิดใหม่ของคนใหม่  ไม่คิดว่าตัวเองอยู่มาก่อน
                                                      --  คิดว่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน  ไม่ปล่อยให้หัวหน้าคิดคนเดียว

                                                      --  คิดว่าการปรับปรุงงานจะทำให้ช่วยทหารผ่านศึกได้ดีขึ้น  เร็วขึ้น  มากขึ้น

                                                      --  คิดว่าการปรับปรุงงานอาจทำให้ทุ่นแรง  ทุ่นเวลา  ลดขั้นตอน  ได้

                         - เมื่อ  ทำใจ  และ  ปรับทัศนคติ  ได้แล้ว  จึงเริ่มพัฒนาความคิดที่จะปรับปรุงงานต่อไป

                         - วิธีที่    โดยการตั้งใจว่า 

                                                      --  จะทำวันนี้ให้ดีกว่าวันก่อน

                                                      --  จะทำงานนี้ให้ดีกว่างานที่แล้ว

                                                      --  จะทำเรื่องนี้ให้ดีกว่าเรื่องที่แล้ว 

                         - วิธีที่ ๒  โดยการถามตัวเองอยู่เสมอว่า

                                                      . งานในหน้าที่  ทำครบถ้วน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ไม่ผิดพลาด  ไม่บกพร่องแล้วหรือยัง

                                                      . วิธีทำให้เร็ว  ให้มาก  ให้สะดวก  ให้สมบูรณ์  กว่านี้  มีหรือไม่

                                                      .  จะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก  ได้มาก  ได้สะดวก  ได้รวดเร็วกว่านี้อีก

                                                      . หน่วยงานอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกับเรา  เขาทำอย่างไร

                         - วิธีที่ ๓  โดยการใช้หลักอริยสัจสี่พิจารณาทุกเรื่อง  (หรือหัวข้อการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ)

                                                     . ทุกข์                               - ปัญหา                 (มีข้อขัดข้องอะไรในการทำงาน)

                                                      .เหตุให้เกิดทุกข์           - ข้อเท็จจริง          (ข้อขัดข้องนั้นเกิดจากอะไร)

                                                     .ทางสู่ความดับทุกข์  - ข้อพิจารณา           (มีทางแก้ข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง)

                                                      .วิธีการพ้นทุกข์            - ข้อเสนอ             (ทางแก้ข้อขัดข้องที่ดีที่สุดคืออะไร)

                         - สำรวจตัวเองหรือหน่วยงานว่า  ทำงานเต็มที่  เต็มเวลา  แล้วหรือยัง  ทำไมจึงถูกตำหนิว่าไม่เรียบร้อย  ว่าช้า      

                                                     ---  ดูที่  คน +  เครื่องมือ  ในเรื่อง  ความพอเพียง  ประสิทธิภาพ  แล้วแก้ให้ตรงจุด

                                                     -- คนไม่พอขอเพิ่ม  บรรจุ  จ้างเพิ่ม

                                                      -- คนไม่มีประสิทธิภาพ --  ว่ากล่าวตักเตือน  ฝึกสอน  สับเปลี่ยนหน้าที่  ย้าย  ส่งคืน

                                                      -- เครื่องมือ -- ไม่พอ - ขอเพิ่ม  เก่า - ขอใหม่  ใช้เครื่องมือแทนคน

                         - ดูตัวอย่างความคิดที่ดีของ  คนอื่น  หน่วยงานอื่น  ของ  ผู้บังคับบัญชา  นำมาประยุกต์ใช้

                         - ประสานงาน  พูดคุย ขอดูงาน หน่วยงานอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกัน  แล้วนำมาพิจารณาใช้

                         - พยายามคิดเสมอว่า  งานที่ทำอยู่  จะนำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยได้หรือไม่อย่างไร

                         - สังเกตการคิดของผู้บังคับบัญชา  ฝ่ายอำนวยการ  หรือบุคคลสำคัญ  เป็นตัวอย่าง

                         - ไม่ยึดติดกับระเบียบข้อบังคับหรือตัวอักษรเกินไป  เพราะระเบียบเหล่านั้นก็เกิดจากความคิดของคนในยุคก่อน ๆ  หากเรามีความคิดดีกว่าก็อาจเสนอแก้ไขได้  ให้เหมาะกับยุคสมัย

                         - ใช้การระดมความคิดภายในหน่วยงาน  เพื่อร่วมกันหาวิธีที่ดีที่สุด

                         - คิดทำงานเชิงรุก  เหมือนการรบในสนาม  จุดไหนอ่อนต้องจัดกำลังเสริม  ใครอ่อนล้าต้องเปลี่ยนตัว  สับเปลี่ยนหน้าที่กันบ้าง

                         - คิดวาดมโนภาพลำดับงานแต่ละงาน  ตั้งแต่ต้นจนจบ  ว่าจะเกิดปัญหาข้อขัดข้องอะไรบ้างแล้วหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า  ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน

      ๒.๒  การพัฒนาความคิดของหัวหน้าหน่วยรองหรือลูกน้อง

                         - เป็นหัวหน้าต้องพัฒนาความคิด  ทั้งของตัวเอง  และของหัวหน้าระดับถัดลงไป  โดยการถามความเห็น  เรียกมาหารือ  สั่งให้ไปคิดมาคุยกัน  หรือคิดมาเสนอในที่ประชุม

                         - สั่งงานแบบมอบภารกิจ  ไม่ต้องสั่งวิธีปฏิบัติ  (ถึงแม้เราจะรู้วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้มาก่อน)

                         - มอบให้เขารับผิดชอบ  เพื่อฝึกให้คิด  ไม่ใช่โยนความรับผิดชอบ  ให้ลูกน้องทำการแทน  (เรื่องที่อาจถูกนายตำหนิ)  โดยอ้างว่า  เพื่อฝึกความคิดลูกน้อง

                         - เป็นหัวหน้าอย่าแย่งหัวหน้าหน่วยรองคิดเสียทั้งหมด  ฝึกให้เขาคิดเองบ้าง

                         - เป็นหัวหน้าอย่ารอฟังแต่ความคิดของนาย  เราก็ต้องเตรียมคิดไว้เสนอ

                         - เปิดโอกาสให้ลูกน้อง  แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะในการปรับปรุงงานได้  ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

                         - เมื่อลูกน้องเสนอความคิด  ต้องสนใจให้ความสำคัญ  กล่าวชมให้กำลังใจไว้ก่อน  รับฟังไว้ก่อน  ถ้าเราเห็นจุดอ่อน  ก็ถกแถลงกันด้วยเหตุผล  ไม่พูดให้เขาเสียกำลังใจ

๓.  การสร้างนิสัยหรือวิธีฝึกให้เป็นคนช่างคิด

                         . ฝึกคิดจากเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวัน  หาทางใหม่  วิธีใหม่ -- การขับรถ

                         .ดูทีวี  หนังสือพิมพ์  แล้วคิดตาม  ทั้งข่าว  ทั้งโฆษณา 

                         . พบเห็นใครทำอะไร  ลองคิดในใจว่า  เรื่องนี้งานนี้ถ้าเป็นเราจะทำยังไง อย่าคิดว่า  ธุระไม่ใช่

                         . ลองแสดงความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ตดูบ้าง  แต่ให้มีสาระในลักษณะเสนอแนะเพื่อสร้างสรรค์  ไม่ใช่  ตั้งกระทู้เพื่อระบายอารมณ์ 

 

๔.  เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงงาน

                         - ศึกษาเรื่องลักษณะเดียวกัน  ที่เคยทำมาก่อนแล้ว  นำปัญหาข้อขัดข้องมาแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ  คิดปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ไม่คิดว่า  เอาเหมือนเดิม  ไปเสียทุกเรื่อง  (แต่ถ้าของเดิมดีแล้วก็ใช้ได้)

                         - านสำคัญ   เมื่อจบภารกิจแล้ว  ควรมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  และปัญหาข้อขัดข้อง  กับข้อเสนอแนะในการแก้ไขในครั้งต่อไป  (ต้องเปลี่ยนทัศนะคติว่า  หากรายงานว่าหน่วยเราหรืองานที่เรารับผิดชอบมีปัญหาข้อขัดข้อง  จะถูกผู้บังคับบัญชามองไม่ดี)

                         - เมื่อถึงครั้งต่อไปหรือปีต่อไปจะทำงานนั้นอีก  ก็ควรนำรายงานนั้นมาพิจารณา  หรือกำหนดเป็นหัวข้อหรือระเบียบวาระการประชุม  ก่อนแบ่งมอบงานครั้งใหม่

                         - ทำแฟ้มบันทึกหรือถ่ายเอกสาร  เรื่องที่เคยถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ  ทั้งของเราและหน่วยอื่น  และหาทางแก้ไขไม่ให้ผิดซ้ำ  ไม่ปล่อยให้ลืมเลือนไปตามกาลเวลา

                         - ทำแฟ้มบันทึกคำพูดของผู้บังคับบัญชาที่เป็นลักษณะ  นโยบายหรือความคิด  แล้วหาทางทำให้ได้ตามนโยบายหรือความคิดนั้น

                         - การ  เตรียมการ  และ  การซักซ้อม  ที่ดี  จะทำให้เห็น  ปัญหาข้อขัดข้อง  ก่อนถึงวันจริง  ซึ่งสามารถนำมา  ปรับแผน  หรือ  ปรับปรุงงาน  ได้ 

๕.  การปรับปรุงงาน

      ๕.๑  หลักการ

                         - ลดขั้นตอน

                         - รวมงานลักษณะเดียวกัน

                         - บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (One stop service)

                         - กระจายการบริการให้เพียงพอ

                         - ระดมทรัพยากร

                         - ใช้สายการบังคับบัญชา

                         - ใช้เทคโนโลยี

                         - ทำงานได้โดยต่อเนื่อง

                         - จัดระบบจัดระเบียบ

                         - รับฟังความคิดเห็น

      ๕.๒ วิธีการ

                         - ลดขั้นตอน  ได้แก่  ลดขั้นตอนเอกสาร  มอบอำนาจการอนุมัติและลงนาม  ฯลฯ

                         - รวมงานลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน  เช่น  งานกำลังพล  งานกรรมวิธีข้อมูล  ของสองหน่วย

                         - บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เช่น  ใช้เจ้าหน้าที่จำนวนน้อยให้บริการได้ทุกเรื่อง  ฯลฯ

                         - กระจายการบริการให้เพียงพอ  เช่น  ตำบลจ่ายยาของโรงพยาบาล  ห้องสมุดของสถานศึกษาขนาดใหญ่  ตู้เอทีเอ็ม  โต๊ะเขียนคำร้องพร้อมตัวอย่าง  ฯลฯ

                         - ระดมทรัพยากร  เช่น  บางสถานการณ์หรือบางภารกิจ  อาจต้องทำงานแบบ  รวมการ  โดยการระดมเจ้าหน้าที่หรือเครื่องมือของทุกหน่วยช่วยกันทำงานนั้น

                         - ใช้สายการบังคับบัญชา  บางงานต้องยึดถือสายการบังคับบัญชา  ไม่ก้าวก่าย  ไม่ข้ามขั้นตอน

                         - ใช้เทคโนโลยี  เช่น  บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แทนการจดบันทึกด้วยมือลงเอกสาร  การออกใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ

                         - ทำงานได้โดยต่อเนื่อง  ได้แก่  มอบงานหนึ่ง ๆ ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อยสองคนเพื่อให้ทำงานแทนกันได้เมื่ออีกคนหนึ่งไม่อยู่   การให้บริการโดยไม่มีการพักเที่ยง   เตรียมการทำงานบางเรื่องเมื่อไฟฟ้าดับโดยใช้กระดาษ  ปากกา  เครื่องพิมพ์ดีด

                         - จัดระบบจัดระเบียบ  ได้แก่  จัดระบบงานให้สั้น  สะดวก  รวดเร็ว  แก่ผู้มาติดต่อ  จัดระบบการเดินเอกสาร  จัดระเบียบการเก็บข้อมูลและเอกสารให้ค้นหาง่าย  ให้เป็นส่วนกลางไม่เก็บตามโต๊ะหรือตู้ส่วนตัว

                         - รับฟังความคิดเห็นของทั้ง  ผู้ร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้มาติดต่อ  เช่น  ติดตั้งตู้รับความคิดเห็น  ฯลฯ  แล้วนำมาพิจารณาปรับปรุง  พัฒนางาน  ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 

๖.   สรุป          

                         - การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน  ต้องเริ่มที่ใจ  ทำใจ  เปิดใจ  ตั้งใจ

                         - ต้องปรับทัศนคติทั้งของตัวเองและลูกน้องให้สนใจที่จะคิดเพื่อปรับปรุงงาน

                         - ต้องพัฒนาทักษะความคิดทั้งของตัวเองและลูกน้อง

                         - วิธีที่    โดยการตั้งใจว่า  จะทำวันนี้ให้ดีกว่าวันก่อน  จะทำงานนี้ให้ดีกว่างานที่แล้ว  จะทำเรื่องนี้ให้ดีกว่าเรื่องที่แล้ว 

                         - วิธีที่ ๒  โดยการถามตัวเองอยู่เสมอว่า

                                         . งานในหน้าที่  ทำครบถ้วน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ไม่ผิดพลาด  ไม่บกพร่องแล้วหรือยัง

                                         . วิธีทำให้เร็ว  ให้มาก  ให้สะดวก  ให้สมบูรณ์  กว่านี้  มีหรือไม่

                                         .  จะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก  ได้มาก  ได้สะดวก  ได้รวดเร็ว  กว่านี้อีก

                                         . หน่วยงานอื่นที่ทำงานลักษณะเดียวกับเรา  เขาทำอย่างไร

                         - วิธีที่ ๓  โดยการใช้หลักอริยสัจสี่พิจารณาทุกเรื่อง  (หรือหัวข้อการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ)

                                         .   ทุกข์                             - ปัญหา                    (มีข้อขัดข้องอะไรในการทำงาน)

                                         . เหตุให้เกิดทุกข์          - ข้อเท็จจริง             (ข้อขัดข้องนั้นเกิดจากอะไร)

                                         .  ทางสู่ความดับทุกข์    - ข้อพิจารณา           (มีทางแก้ข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง)

                                         .  วิธีการพ้นทุกข์           - ข้อเสนอ                (ทางแก้ข้อขัดข้องที่ดีที่สุดคืออะไร)

                         - ต้องคิดบ่อย ๆ  ทำบ่อย ๆ  จึงจะเกิดความชำนาญ

                         - หลักการปรับปรุงงาน  ได้แก่    

                                         ๑.   ลดขั้นตอน                                               ๖.  ใช้สายการบังคับบัญชา

                                         ๒. รวมงานลักษณะเดียวกัน                            ๗.  ใช้เทคโนโลยี

                                         ๓.  บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ                      ๘.  ทำงานได้โดยต่อเนื่อง

                                         ๔.  กระจายการบริการให้เพียงพอ                    ๙.  จัดระบบจัดระเบียบ

                                         ๕.  ระดมทรัพยากร                                      ๑๐. รับฟังความคิดเห็น

                                                                       ...................................................
Knowledge Corner

Benchmarking : เครื่องมือพัฒนาองค์กร ตามแนวทางการจัดการสมัยใหม่
บริหารเวลาช่วงเดินทาง
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งประเทศไทย
เยือนองค์กรการเรียนรู้...
Google เครื่องมือใกล้ตัว เทคนิคเด็ด! ที่ควรรู้
การจัดการความรู้ (KM) เครื่องมือพัฒนาองค์กรตามแนวทางการจัดการสมัยใหม่
หนังสือเดินทาง
ทหารช่างกับงานพัฒนา จชต.
พรบ.จัดระเบียบ ขรก. ปี 51
ทำความรู้จัก Gasohol E-20
พระยศทางทหาร พระพี่นาง
เกร็ดความรู้ เรื่องพิธี พระศพ
พระราชดำริ "แนวทางในการบริหารจัดการ"
พรบ.ความผิดด้านไอที ปี 50dot
Login
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
++ สงวนสิทธิ์เฉพาะ จปร.38 ++
dot
bulletปัญหาการใช้งาน / ติดต่อทีมเวป

คุยกับประธานรุ่น
 

กราฟหุ้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.


Home   I   สาสน์รุ่น   I   หอเกียรติยศ   I   กรรมการรุ่น   I   กระดาษข่าว  I  อัลบัมรูป   I   ติดต่อเรา