ReadyPlanet.com


มีสูตร Excel มาฝาก
avatar
Admin


ลองใช้ดูครับ เผื่อเป็นประโยชน์ในงานของเพื่อนๆ ได้

Excel_Training__small_version_(1).xls

Excel____...xlsผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-27 07:46:40


[1] 2 3 4 ถัดไป >>

ความเห็นที่ 1 (1333442)
avatar
แอน

ดีนะคะ แต่ไม่รู้ว่าใครมีวิธี ที่สมารถทำผลรวมจาก

(สามร้อยบาทถ้วน)  ให้เป็นผลรวม ภาษาอังกฤษได้บ้างคะ

 ตอนนี้ต้องการใช้เพื่อมาใช้กับงานคะ

ขอบคุณ ล่วงหน้าคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แอน วันที่ตอบ 2007-12-20 13:59:46


ความเห็นที่ 2 (1399913)
avatar
โอบ
ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น โอบ วันที่ตอบ 2008-01-15 10:35:18


ความเห็นที่ 3 (1406627)
avatar
ไม่รู้เรื่อง

ไรไม่รู้ซักกะติ๊ด

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่รู้เรื่อง วันที่ตอบ 2008-01-17 10:58:26


ความเห็นที่ 4 (1413951)
avatar
แค่ผ่านมา
Load Add in มาลงสิครับ (ถึงความเห็นที่ 1) แต่ว่า Add in จะติดอยู่ที่เครื่องนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น แค่ผ่านมา วันที่ตอบ 2008-01-19 23:05:56


ความเห็นที่ 5 (1461226)
avatar
ใครอ่ะ

ก็ไปลงเรียนใหม่ดิ จาได้รู้จิง

ผู้แสดงความคิดเห็น ใครอ่ะ วันที่ตอบ 2008-01-31 15:44:29


ความเห็นที่ 6 (1493675)
avatar
เด็กหลังเขา

รวม Function ในการคำนวนของ Excel

AVERAGE :                        ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข
COUNT :                       ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ
DATE :                     ช่วยกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่และสามารถนำไปคำนวณระยะเวลา
IF :                            ใช้ทดสอบเงื่อนไข
LARGE :               หาค่าตัวเลขสูงสุดในกลุ่มของข้อมูล โดยระบุช่วงที่ต้องการ
MAX :                                หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข
MIN :                             หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข
ROUND :                     ปัดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์
SUM :                               หาค่าผลรวมของตัวเลข
VLOOKUP :               ช่วยค้นหาและแสดงข้อมูลจากตารางที่กำหนด

DATE :                   ช่วยเก็บข้อมูลวันที่ และจะเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DATEVALUE :                    เปลี่ยนข้อมูล เดือน วันที่ ปี ที่เขียนเป็นตัวอักษรให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DAYS 365 :                         คำนวณระยะเวลาเป็นจำนวนวน โดยถือตามหลักของปีทางธรุกิจคือ 1 ปี มี 365 วัน
NOW :                   ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมกันออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง
TIME :                         ให้ผลเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ที่กำหนดให้
TIME VALUE :                    ให้ผลเป็นตัวเลจที่จำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งเขียนในเชิงตัวอักษร
TODAY :                       ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์

DAY :                       แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี
HOUR :                       บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง
MINUTE :                          บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที
MONTH :                            แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ด้วย
SECOND :                    แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่กำหนด
WEEKDAY :                   ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี
YEAR :                           ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค.ศ. อะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง

ABS :                            หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (Absolute Value) ตัวเลขที่ไม่มีการติดลบ
SCOS :                            หาค่า Arc Cosine คือ ส่วนกลับของค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
ACOSH :                        หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Cosine
ASIN :                         หาค่า Arc Sine
ASINH :                                   หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Sine
ATAN :                                   หาค่า Arc Tangent
ATAN2 :       หาค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดพิกัด (แบบ รูป กราฟ) มายังจุดกำเนิด (Origin) คือ จุดตัดเส้นแกน X,Y
ATANH :                หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Tangent
BASE :                          แปลงหาค่าตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานอื่นที่ต้องการ
CEILING :                    ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดค่าตัวเลขเป็นบวกขึ้น และปัดลงหากเป็นลบ
COMBIN :                     คำนวณหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่ม (Combination) ตามหลักคณิตศาสตร์
COS :                                        หาค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
COSH :                                 หาค่า Hyperbolic Cosine
EVEN :           ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูปแบบเลขคู่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวดและปัดลงสำหรับค่าลบ
EXP :                      หาค่า Exponential
FACT :                  หาค่า Factorial
FACTDOUBLE :                               หาค่า Factorial แต่เป็นการลดค่าของตัวคูณลงทีละ 2
FLOOR :               ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูป ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าลบและปัดลงสำหรับค่าบวก
GCD :                                      หาค่าตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
INT :                                 ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือไว้แต่เลขหน้าจุดทศนิยมเท่านั้น
LCM :                                  หาค่าตัวคูณร่วมมาก (ค.ร.ม.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
LN :                                    หาค่าของ Natural Logarithm จากตัวเลขที่กำหนดให้
LOG :                               หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน (Base) ที่กำหนดให้
LOG10 :                        หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน 10
MDETERM :                  หาค่า Determinant ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน (Square Matrix)
MNVERSE :                          หาค่า Inverse ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน
MMULT :                            หาผลคูณของ Matrix สองชุด
MOD :                       หาค่า Modulo คือ เศษที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน และจะให้เครื่องหมายเดียวกันของตัวหาร
MULTINOMIAL :     หาอัตราส่วนระหว่าง ผลบวก Factorial กับผลคูณ Factorial ของ จำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
ODD :               ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบเลขคี่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ
PI :                             ให้ค่าคงที่ของ P1 คือ 3.141592 (โดยประมาณ)
PRODUCT :                       หาผลคูณของตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
QUOTIENT :                 หาค่าที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน โดยปัดเศษทิ้งทั้งหมด
RAND :                        ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0-0.9999
RANDBETWEEN :                        ให้ค่าตัวเลขแบบสุ่ม ๆ โดยสามารถกำหนดช่องของตัวเลขที่ต้องการ
ROUND :                            ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยพิจารณาตามหลังคณิตศาสตร์ ถ้าเกิน 5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง
SERIESSUM :                        หาค่าผลรวมของเลขอนุกรมชุดหนึ่ง
SIGN :                       แทนความหมายของค่าตัวเลขที่กำหนดให้ด้วย 1 หรือ 0 ดังนี้*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าเป็นบวก จะได้เลข 1*ถ้าตัวเลขที่                            กำหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ จะได้เลข 0*ถ้าตัวเลขที่กำหนดให้มีค่าติดลบ จะได้เลข –1
SIN :             หาค่า Sine ตามหลักของตรีโกณมิติ
SINH : หาค่า Hyperbolic Sine
SQRT : หาค่ารากที่สองของตัวเลขที่กำหนดให้
SUM : หาค่าผลรวมของตัวเลขจำนวนหนึ่ง
SUMPRODUCT : หาค่าผลรวมระหว่างผลคูณของตัวเลขหลายกลุ่ม
SUMSQ : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลัง
SUMX2MY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนลบกัน
SUMX2PY2 : หาค่าผลรวมของตัวเลขยกกำลังสอง 2 จำนวนบวกกัน
SUMXMY2 : หาค่าผลรวมของผลต่างยกกำลังสอง 2 จำนวน
TAN : หาค่า Tangent ตามหลักตรีโกณมิติ
TANH : หาค่า Hyperbolic Tangent
TRUNC : ปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยไม่มีการพิจารณาใด ๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กหลังเขา วันที่ตอบ 2008-02-06 10:16:20


ความเห็นที่ 7 (1495116)
avatar
สทัย
d
ผู้แสดงความคิดเห็น สทัย วันที่ตอบ 2008-02-06 14:55:42


ความเห็นที่ 8 (1632173)
avatar
ตาแป๋ว

=+$AH$24

ตัวอย่างสูตร  หมายความว่าไงหรอ?

อธิบายหน่อยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาแป๋ว วันที่ตอบ 2008-02-23 13:33:47


ความเห็นที่ 9 (1707077)
avatar
jo

ขอบคุณครับ

กำลังหาทางแก้ปํญหาการปัดเศษอยู่พอดี

ผู้แสดงความคิดเห็น jo วันที่ตอบ 2008-03-03 12:20:03


ความเห็นที่ 10 (1771765)
avatar
กุ๊กกู๋

ต้องการสูตรการแทนค่า  เช่น

1  =  ผ

2  =  ด

3  =  ดย

และสูตรการแทนค่าในการคิดเกรด  ดังนี้

0-49  =  0

50-54  =  1

55-59  =  1.5

60-64  =  2

65-69  =  2.5

70-74  =  3

75-79  =  3.5

80-100  =  4

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ๊กกู๋ วันที่ตอบ 2008-03-11 07:09:14


ความเห็นที่ 11 (1772742)
avatar
Admin

ดีใจที่แฟนคลับเข้ามาโหลด ไปใช้ประโยชน์

พวกพี่ๆ คงแก่เกินไปแล้วหละ

ใครเรียนอยู่ไหนกันบ้าง เม้าท์กันหน่อยก็ดีนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-03-11 08:46:01


ความเห็นที่ 12 (1792004)
avatar
s/o

Thanks a lot.

ผู้แสดงความคิดเห็น s/o วันที่ตอบ 2008-03-13 09:00:26


ความเห็นที่ 13 (1800164)
avatar
kul

ขอบคุณค่ะ ที่มอบความรู้ดี ๆ มากมายให้สำหรับคนที่รู้น้อยอย่างเรา...............

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kul วันที่ตอบ 2008-03-14 10:01:16


ความเห็นที่ 14 (1801770)
avatar
may
ตอนนี้แปลงตัวเลขเป็นข้อความ เช่น 2000 ให้เป็นข้อความคือ (สองพันบาทถ้วน) อยากรู้วิธีการให้มีวงเล็บที่ข้อความด้วยอ่ะค่ะ ทำยังงัยคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น may วันที่ตอบ 2008-03-14 14:41:56


ความเห็นที่ 15 (1815560)
avatar
r

ตอบคุณตาแป๋ว

สูตร คือ cell columnที่ AH row ที่24 โดยfix ทั้ง column และrow

ผู้แสดงความคิดเห็น r วันที่ตอบ 2008-03-16 00:56:15


ความเห็นที่ 16 (1818971)
avatar
.0.

ดี จังงง เย๊ววว กำลัง แก้ คอมพิวเตอร์อยู่ เล๊ยย

 

มีประโยค์ มากๆๆๆ เล๊ยย จัยยน๊ะ ค่ะๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น .0. วันที่ตอบ 2008-03-16 08:57:32


ความเห็นที่ 17 (1853321)
avatar
Boy
วิธีให้ ตัวอักษรที่แสดงมี วงเล็บอยู่ด้วย  เช่น  (สองร้อยบาทถ้วน)  ให้ใช้สูตร  ="("&bahttext(cell ที่ต้องการ)&")"
ผู้แสดงความคิดเห็น Boy วันที่ตอบ 2008-03-21 14:26:42


ความเห็นที่ 18 (1853328)
avatar
Boy
กรณีไม่ได้อ้างอิง cell อื่นๆ ให้ระบุ เลขลงไปเลย เช่น ="("&bahttext(2000)&")"  ออกมาจะได้ (สองพันบาทถ้วน)
ผู้แสดงความคิดเห็น Boy วันที่ตอบ 2008-03-21 14:28:31


ความเห็นที่ 19 (1868120)
avatar
aon
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น aon วันที่ตอบ 2008-03-22 17:19:49


ความเห็นที่ 20 (1882451)
avatar
ใครก็ได้

ขอบคุณมากนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ใครก็ได้ วันที่ตอบ 2008-03-23 14:10:22


ความเห็นที่ 21 (1893616)
avatar
sine

thank you vary much

ผู้แสดงความคิดเห็น sine วันที่ตอบ 2008-03-24 09:58:12


ความเห็นที่ 22 (1909161)
avatar
เดี่ยว

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D",A2>50"F"))))

 

เนี่ยคำนวณเกรด แก้ ตารางเอาเองล่ะกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น เดี่ยว วันที่ตอบ 2008-03-25 13:01:51


ความเห็นที่ 23 (1970168)
avatar
b
คนที่ให้สูตรมา  ขอให้มีแต่ความเจริญในหน้าที่การงานเด้อ
ผู้แสดงความคิดเห็น b วันที่ตอบ 2008-03-31 07:52:34


ความเห็นที่ 24 (1986909)
avatar
นัท

พอมีสูตรที่แปลตัวเลขให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบ้างไหมคับ ขอบคุณคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัท วันที่ตอบ 2008-04-01 17:09:07


ความเห็นที่ 25 (2038317)
avatar
nok
cop สูตร excel ทำไงงง อะ

แบบว่าสูตรมีวงเล็บปีกกาด้วยอะเวลาใช้

แต่ทำมcoppy ลง cell อื่นไม่ได้อะ

ช่วยหน่อยตัวอย่าง

=SUM(IF((('SALES RECORD'!$X$5:$X$1000=B5)*('SALES RECORD'!$N$5:$N$1000=K5)),'SALES RECORD'!$Z$5:$Z$1000))

ผู้แสดงความคิดเห็น nok วันที่ตอบ 2008-04-05 13:25:59


ความเห็นที่ 26 (2131661)
avatar
san
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น san วันที่ตอบ 2008-04-14 14:53:35


ความเห็นที่ 27 (2221650)
avatar
จอย
ขอบคุณ ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น จอย วันที่ตอบ 2008-04-22 17:23:46


ความเห็นที่ 28 (2250756)
avatar
แทน
ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง สูตร มาก เพราะในวิถีชีวิตต้องใช้ประโยชน์มาก ขอบคุณมาก ขอบคุณจริง
ผู้แสดงความคิดเห็น แทน วันที่ตอบ 2008-04-24 16:58:45


ความเห็นที่ 29 (2280057)
avatar
ขวัญ

ขอบคุณมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขวัญ วันที่ตอบ 2008-04-26 21:10:02


ความเห็นที่ 30 (2294073)
avatar
งงมากมาย

มีใครรู้วิธีกำหนดสีตัวอักษรเมื่อใช้สูตรไหมครับ  เช่น  ถ้าเซลล์ A1<=50 ให้แสดงข้อความว่า ดีมาก  โดยให้มีสีข้อความเป็นสีแดงหรือสีอื่น ๆ ที่ต้องการอ่ะครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น งงมากมาย วันที่ตอบ 2008-04-27 21:10:42


ความเห็นที่ 31 (2388342)
avatar
หลี

ถ้าเป็นเราจะใช้ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข อยู่ใน หมวดรูปแบบอ่ะ แล้วใช้ สูตร  If(A1<=50,"มาก",...)

น่าจะดีกว่าแล้วตังให้เป็นสีแดงนะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หลี วันที่ตอบ 2008-05-04 14:12:29


ความเห็นที่ 32 (2532019)
avatar
big
thank u
ผู้แสดงความคิดเห็น big วันที่ตอบ 2008-05-12 16:13:53


ความเห็นที่ 33 (2637497)
avatar
May

Thank you very much......ddd

ผู้แสดงความคิดเห็น May วันที่ตอบ 2008-05-15 21:04:17


ความเห็นที่ 34 (2785614)
avatar
001
เปนประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2008-05-21 15:20:43


ความเห็นที่ 35 (2790247)
avatar
นู๋ดล

ดีมากๆเลย หามานานแล้ว ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋ดล วันที่ตอบ 2008-05-23 17:04:59


ความเห็นที่ 36 (2800948)
avatar
กด

ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียด อยากให้อธิบายให้มากกว่านี้

ผู้แสดงความคิดเห็น กด วันที่ตอบ 2008-05-28 04:41:23


ความเห็นที่ 37 (2804532)
avatar
หมาน้อย

ขอบคุณก๊าบ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมาน้อย วันที่ตอบ 2008-05-29 11:32:52


ความเห็นที่ 38 (2804892)
avatar
เบนส์

ถ้าต้องการนำเอาข้อมูลจากเซลล์หนึ่งมาแสดงในอีกเซลล์หนึ่ง โดยที่เวลาที่เราทำการย้ายเซลล์ต้นฉบับไป ก็ยังคงให้มันแสดงในเซลล์เดิมอยู่มีสูตรช่วยในกรณีนี้รึป่าวค่ะ

ตัวอย่างนะค่ะ

นำข้อมูลจากเซลล์ Z1 มาแสดงในเซลล์ A1

เมื่อแทรกแถวใหม่มาแทน Z1 ซึ่งตอนนี้ Z1 เดิมจะกลายเปน Z2แล้ว แต่ A1 ก็ยังคงตามไปจำข้อมูลจาก Z2

 

แต่เราต้องการให้ A1 แสดง ข้อมูลใหม่ที่เรากรอกจากแถวที่แทรก ซึ่งก็คือ Z1 ณ ตอนปัจจุบัน

อยากทราบว่าวิธิแบบนี้สามารถแก้ไขได้อย่างไรค่ะ

 

วัถตุประสงค์ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการเก็บข้อมูลเดิมเอาไว้ในลักษณะของตาราง ส่วนแถวที่แทรกเข้ามาใหม่นั้น ให้ไปแสดงที่หน้าแบบฟอร์ม โดยทำงานระหว่างสองชีตคือ ชีตแบบฟอร์ม และชีตเก็บข้อมูลเดิม

 

หรือมีวิธีอื่นที่ช่วยทำให้ผลลัพธ์ออกมาตามวัตถุประสงค์

ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบนส์ วันที่ตอบ 2008-05-29 13:54:10


ความเห็นที่ 39 (2805359)
avatar
yoyo

bahtonly()    - แปลงจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ)

ผู้แสดงความคิดเห็น yoyo วันที่ตอบ 2008-05-29 17:17:12


ความเห็นที่ 40 (2815345)
avatar
BigJoe
สุดยอดครับ เติมความรู้ให้อีกเยอะเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น BigJoe วันที่ตอบ 2008-06-02 08:56:40


ความเห็นที่ 41 (2816232)
avatar
นก

ขอความช่วยเหลือหน่อย เช่น ถ้าเราต้องการคำนวณสูตร เนื้อที่ดิน 9,181 - 3 - 20 ไร่ ( 3,672,720 ตารางวา ) 100 ตารางวา เท่ากับ 1 งาน 4 งานเท่ากับ 1 ไร่

ถ้าเราใช้สูตรแปลงจาก 3,672,720 ตารางวา ให้ออกมาในรูปแบบ ...ไร่  ... งาน....ตารางวาทำยังไง ใครรู้ช่วยหน่อย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นก วันที่ตอบ 2008-06-02 14:06:46


ความเห็นที่ 42 (2850852)
avatar
กุ้ง

สุดยอดจริงๆ  ขอบพระคุณมากๆ นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ้ง วันที่ตอบ 2008-06-13 16:52:28


ความเห็นที่ 43 (2860553)
avatar
ลัย (พีรดา)

อยากได้สูตรนี้ค่ะ

ไม่เกิน 2,000000 บาท = 6,000  บาท

2,000,001 - 10,000,000 บาท = ร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

10,000,001 - 25,000,000 บาท = ร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

สูงกว่า 25,000,001 บาท = ร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลัย (พีรดา) (peerada_lai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-17 11:32:21


ความเห็นที่ 44 (2860593)
avatar
Too Too

=bahtonly()   -แปลจำนวนเงินเป็นตัวอักษร(ภาษาอังกฤษ)ไม่ได้   ไม่ทราบว่าจะใช้สูตรไหนได้อีกบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น Too Too (khwan-2524-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-17 11:54:07


ความเห็นที่ 45 (2862881)
avatar
เส
อยากให้เพื่อนลองดูที่ร้านหนังสือชื่อ ฟังก์ชั้น exsel
ผู้แสดงความคิดเห็น เส (sereelotung-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-20 12:52:30


ความเห็นที่ 46 (2864201)
avatar
t

ใครทราบบ้างว่า ถ้าผมต้องการจะตรวจสอบว่า ถ้าเป็นอักษรตัวนี้ แล้วให้แสดงผลลัพท์ในช่อง Output เป็นตัวเลข เช่น ถ้าที่ช่อง A1=W , B1=X ,C1=Z

เราจะต้องใช้สูตรอย่างไรเพื่อจะให้ช่อง D1 แสดงเป็นตัวเลข

 

ผู้แสดงความคิดเห็น t (pa-dot-poldee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-23 14:04:59


ความเห็นที่ 47 (2864559)
avatar
T

ต่อจาก คห.46

คือถ้าเราพิมพ์ W ลงไปในช่อง A1 แล้วให้ช่อง D1 =3

คือประมาณว่าถ้าเราพิมพ์อักษรถูกตามที่เรากำหนด ให้ช่องผลลัพท์แสดงเป็นตัวเลขตามที่เรากำหนดครับ

ขอบคุณมากครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น T (pa-dot-poldee-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-24 07:24:13


ความเห็นที่ 48 (2864695)
avatar
jumekojung

ถ้าเราตั้งสูตรในexcelไว้แล้วไม่อยากให้ใครมาแก้สูตรของเรามีวิธีไหนรึเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น jumekojung (jum172-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-24 11:44:02


ความเห็นที่ 49 (2865556)
avatar
jojoh

ขอถามหน่อยครับ พอดีต้องทำงานเกี่ยวกับเอ๊กเซลพอดี

ผมมีคอลั่ม A  ข้อมูลสินค้าสต๊อกที่เป็น  - และเป็น +

คอลั่ม B ข้อมูลสินค้าที่นับจริงที่เป็น - และเป็น + เช่นเดียวกัน

คอลัม C ราคาสินค้า

ผมอยากจะเอา คอลั่ม (A-B )*C แต่อยากใช้ค่าที่ + เท่านั้น ถ้าเซลไหนที่เป็น- ไม่คิด ใช้สูตรอะไรดีครับ

*** ลองใช้ ABS แล้วแต่นั่นเป็นการปรับค่าอะครับ

ผมอยากได้แต่ค่าที่เป็นบวกทำงาน ส่วนค่าที่ติดลบ ไม่คิด

ผู้แสดงความคิดเห็น jojoh (joe_msu-at-Hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-25 18:49:21


ความเห็นที่ 50 (2865811)
avatar
la_mignon@hotmail.com

อยากได้สูตร vat 7 % จาต้องทำยังไง

ผู้แสดงความคิดเห็น la_mignon@hotmail.com (la_mignon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-26 10:26:52


ความเห็นที่ 51 (2867652)
avatar
พีรดา1590

ตอบ ความคิดเห็นที่ 50 ค่ะ

ยกตัวอย่างสูตร vat 7 % น่ะค่ะ

=H9*7/107

ง่ายใหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พีรดา1590 (peerada_lai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-06-30 09:58:30


ความเห็นที่ 52 (2867834)
avatar
benz

เงินสุทธิคืออะไร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น benz วันที่ตอบ 2008-06-30 14:40:24


ความเห็นที่ 53 (2869020)
avatar
1254

อยากได้สูตรนี้ค่ะ

ไม่เกิน 2,000000 บาท = 6,000  บาท

2,000,001 - 10,000,000 บาท = ร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

10,000,001 - 25,000,000 บาท = ร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

สูงกว่า 25,000,001 บาท = ร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ


ผู้แสดงความคิดเห็น 1254 (peerada_lai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-02 15:22:44


ความเห็นที่ 54 (2869237)
avatar
TAKECHI

ใช้ =vlookup จ้า

หานะจ้าจะได้เก่งจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น TAKECHI วันที่ตอบ 2008-07-02 22:13:55


ความเห็นที่ 55 (2869934)
avatar
ราเมง

ขอรบกวนเวลาหน่อยนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ราเมง (j_ame_s-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-04 10:28:09


ความเห็นที่ 56 (2871137)
avatar
รบกวนสอบถามคะ

รบกวนสอบถามคะ

คือต้องการแยกข้อมูลในที่เป็นวันเดือนปีเวลา ออกจากกันคะต้องใช้คำสั่งอะไร และต้องใช้ format อะไรคะ

เช่น A1= 1/6/2008/ 01:00:19

1.ต้องการ แยกวันที่ แยกเดือน แยกปี และแยกเวลาออกไว้คนละ cell

เช่น B1 =1 ,C1=6,D=2008,E=01:00:19

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รบกวนสอบถามคะ (namkao_n-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-06 21:27:00


ความเห็นที่ 57 (2873236)
avatar
นัสวิน

หาผลรวม วัน เดือน ปี พร้อมๆกัน ทำไงอะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัสวิน วันที่ตอบ 2008-07-10 09:26:54


ความเห็นที่ 58 (2876495)
avatar
tukkie

ขอบคุณมากคะเป็นพระคุณอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น tukkie วันที่ตอบ 2008-07-15 23:27:38


ความเห็นที่ 59 (2877543)
avatar
หามานาน

ตั้งแต่หามา ก็ตรงใจที่สุด เลย  สุดยอย จิงๆ นะเนีย ขอบคุณนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หามานาน วันที่ตอบ 2008-07-16 11:59:31


ความเห็นที่ 60 (2878284)
avatar
ขอความช่วยเหลือ

อยากทราบสูตร Excel ใครด้วยได้บ้างครับ

ตัวอย่าง

4-5= -1 ให้ได้สูตรเป็นคำว่า   เกินย อด

4-4= 0   "------------------"  ยอดหมด

4-3= 1   "------------------"  ยอดขาด

แล้วในกรณีต้องการใช้ทั้งสามหัวข้อให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันต้องทำอย่างไร

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือ (tanawat-dot-y-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-17 21:01:48


ความเห็นที่ 61 (2880279)
avatar
ดีครับ

ดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดีครับ วันที่ตอบ 2008-07-22 10:21:42


ความเห็นที่ 62 (2880988)
avatar
หนิง

ก็ดีนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หนิง วันที่ตอบ 2008-07-23 14:19:18


ความเห็นที่ 63 (2880989)
avatar
ดิชัน
อะไหรไม่รู้เรื่อง
ผู้แสดงความคิดเห็น ดิชัน วันที่ตอบ 2008-07-23 14:22:15


ความเห็นที่ 64 (2882058)
avatar
คนรู้นิดแต่คิดไกล

ไม่รู้คาถึงไม่รู้กรู้สึกว่าดีมากเลยคา

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรู้นิดแต่คิดไกล วันที่ตอบ 2008-07-25 10:15:00


ความเห็นที่ 65 (2882494)
avatar
T^T
ไม่สามารถทำได้เท่าที่รู้มา งะ แต่บางที่ อาจ มีสูตรก็ได้ไมรุ
ผู้แสดงความคิดเห็น T^T วันที่ตอบ 2008-07-26 10:25:58


ความเห็นที่ 66 (2886254)
avatar
หนิ๋ง
ไม่ทราบว่ามีสูตรคำนวนใส่ค่าลำดับที่ของนักเรียนที่สอบได้ไหม๋คะ
ผู้แสดงความคิดเห็น หนิ๋ง วันที่ตอบ 2008-08-02 20:52:42


ความเห็นที่ 67 (2886330)
avatar
ben

ขอบคุณมากๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ben วันที่ตอบ 2008-08-03 02:53:44


ความเห็นที่ 68 (2886622)
avatar
123
>>เคยมีเด็กถูกฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง >>แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุของคดีนี้ได้ >>จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่แห่งเดิม >>ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญญาณของเด็กจึงล่องลอยวนเวียนอยู่ที่รร. >>เป็นเวลาหลาย 10 ปี >>จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มนร.หญิงเข้าไปในห้องน้ำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง >>จึงได้พบกับวิญญาณของเด็กน้อย กำลังไต่ไปตามเพดาน พร้อมแสยะยิ้มให้ >>พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ >>แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื่นเข้า >>จึงได้ล้มและไปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า >>เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด >>วิญญาณของพวกเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป >>จงส่งต่อไปอีก 20 กระทู้ ภายใน 7 ชม. >>ต่อแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน โทดอีกกี่ครั้งล่ะค่ะโทด
ผู้แสดงความคิดเห็น 123 วันที่ตอบ 2008-08-04 08:46:40


ความเห็นที่ 69 (2889351)
avatar
Salomon12

หนังสือ ฟังก์ชั่น Excel  มีขายด้วยหรือ  เพราะไปดูที่ร้านหนังสือแล้ว  มีแต่การให้สูตรเบื้องต้นบ้าง หรือไม่ก็มีแต่ Excel อย่างเดียวซื้อมาแล้วไม่ค่อยจะต้องตามความต้องการเท่าไรนั้น ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Salomon12 วันที่ตอบ 2008-08-08 22:04:50


ความเห็นที่ 70 (2897105)
avatar
l;
อยากได้สูตร  หาพนักงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด โดย แสดงชื่อ อะ
ผู้แสดงความคิดเห็น l; วันที่ตอบ 2008-08-24 16:23:25


ความเห็นที่ 71 (2897189)
avatar
พา

บอกเลยว่าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น พา (toa4-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-24 22:24:33


ความเห็นที่ 72 (2901110)
avatar
chaoclub

ดีจริงๆครับ ขอบคุณมากๆ สำหรับอาวุธทางปัญญานี้

ผู้แสดงความคิดเห็น chaoclub (chao_jvkorat-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-01 09:39:04


ความเห็นที่ 73 (2902694)
avatar
name

=bahtonly()

 

ไม่เห็นได้เลยค่ะ รบกวนผู้รู้บอกหน่อยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น name วันที่ตอบ 2008-09-04 09:39:15


ความเห็นที่ 74 (2902797)
avatar
หยก

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หยก วันที่ตอบ 2008-09-04 12:44:10


ความเห็นที่ 75 (2903678)
avatar
นราวิชญ์
ผมพ่งหาสูรคำนวนเงินสมทบประกันสังคม สำหรับงานบุคคลนะครับ กำหนดคอลัมน์ ดังนี้ครับ A B C D A ค่าจ้างจ่ายจริง B 5% C ค่าจ้างที่หักประกันสังคมแล้ว D คอลัมน์อยู่นอกรายงานนะครั ฺคอลัมน์ B =IF(A1="","",IF(MOD(A1))>=0.5,CEILING(A1,1),INT(A1))) คอลัมน์ D =if(A1="","",IF(A1<=1650,MinRate,IF(A1>=15000,MaxRate,A1*Rate))) คอลัมน์ C =A-B ลองดูนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นราวิชญ์ (thanya_so-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-06 10:29:32


ความเห็นที่ 76 (2904119)
avatar
chayanisa

ขอบคุณค่ะ  กำลังหาอยู่พอดีเลยอ่ะ

ดี-ดีจ้า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น chayanisa วันที่ตอบ 2008-09-07 19:42:50


ความเห็นที่ 77 (2905643)
avatar
เด็กดอย

ขอสูตรการตัดเกรด  คิดเป็นร้อยละพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดอย (kung_dadkhad-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-10 17:20:26


ความเห็นที่ 78 (2906019)
avatar
งาน
thank you ขอบคุณคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น งาน วันที่ตอบ 2008-09-11 12:25:42


ความเห็นที่ 79 (2906020)
avatar
-*-
สอบไม่ผ่านหรอก
ผู้แสดงความคิดเห็น -*- วันที่ตอบ 2008-09-11 12:26:36


ความเห็นที่ 80 (2907311)
avatar
มนุษย์
very good
ผู้แสดงความคิดเห็น มนุษย์ วันที่ตอบ 2008-09-14 09:25:06


ความเห็นที่ 81 (2909625)
avatar
bp

มีสูตรสำหรับ Check ตัวเลขซ้ำใน excel บ้างไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น bp วันที่ตอบ 2008-09-18 14:12:52


ความเห็นที่ 82 (2912203)
avatar
Mix

สอบถามครับ
ถ้าคอลัมน์
A1 มีค่าเป็น 0005150
B1    "        0010512
C1    "        0000000
อยากให้ผลลัพธ์ที่ D1 ได้คือ 0005150,0010512,0000000

ใช้วิธีไหนครับ
ผมใช้วิธี =A1&","&B1&","&C1
ค่าที่ได้คือ 5150,10512,0

ช่วยตอบทีครับ หรือวิธีการ Export File ก็ได้ครับให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับ 0005150,0010512,0000000

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Mix วันที่ตอบ 2008-09-23 21:08:49


ความเห็นที่ 83 (2912614)
avatar
OxfordGuy
โห ขอบคุณมากมายครับกับไฟล์ Excel รวมสูตรเจ๋งๆ ขอบคุณล้านครั้งครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น OxfordGuy วันที่ตอบ 2008-09-24 15:32:44


ความเห็นที่ 84 (2917018)
avatar
jets

อยากได้สูตร

00:05:00 = 100

00:10:00 = 80

00:15:00 = 60

ผู้แสดงความคิดเห็น jets วันที่ตอบ 2008-10-02 19:42:39


ความเห็นที่ 85 (2924203)
avatar
เซียนหลับ

ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เซียนหลับ (pro_sleep-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-17 12:33:13


ความเห็นที่ 86 (2927055)
avatar
kala

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

D_เยอะมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น kala วันที่ตอบ 2008-10-23 20:02:14


ความเห็นที่ 87 (2929340)
avatar
เป้

คิดชั่วโมง

เช่น 1:00 ให้เป็น นาที เช่น 60 นาที ทำอย่างไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เป้ (JANNET_POOPEA-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2008-10-29 09:28:12


ความเห็นที่ 88 (2930959)
avatar
ออย

ก้อดีนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออย (oilekamanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-01 16:14:04


ความเห็นที่ 89 (2931172)
avatar
pooh

=C1*F15+F16

ต้องการให้คำนวณเลื่อนไปเฉพาะ c1,c2  ไปเรื่อยๆ  อย่างอื่นคงที่ต้องทำไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pooh (nan_cis-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-02 11:44:04


ความเห็นที่ 90 (2932026)
avatar
ตัวเล็ก

ขอบพระคุณอย่างสูง ขอรับ เจ้านายหามานานแล้วเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับงานที่ทำ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตัวเล็ก (harnjan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-04 11:59:28


ความเห็นที่ 91 (2932672)
avatar
ดวง

สอบถามค่ะ

ถ้าเรา ใช้สูตร =a1-a2

แล้วเราต้องการให้ผลลัพ แสดงเป็นสีแดงในกรณีติดลบ ทำไงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวง วันที่ตอบ 2008-11-06 12:11:23


ความเห็นที่ 92 (2937608)
avatar
yo

ต้องการแสดงกราฟของแรงดัน 3 เฟส แยกสี

ผู้แสดงความคิดเห็น yo วันที่ตอบ 2008-11-17 12:45:54


ความเห็นที่ 93 (2940027)
avatar
ann

อยากรู้เรื่องการแทนค่า (เกรดการศึกษา เช่น A-=3.67 c=2.00) ใช้กับนักศึกษาหลายร้อยคน บอกอย่างละเอีดที ทำไง ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ann วันที่ตอบ 2008-11-21 10:56:28


ความเห็นที่ 94 (2940915)
avatar
ืีnu
ขอบคุณมากๆนะคะ...มีประโยชน์มากๆเลยจ้าา
ผู้แสดงความคิดเห็น ืีnu (nueng-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-23 13:49:23


ความเห็นที่ 95 (2941263)
avatar
yuri

^^ ขอบคุน

ผู้แสดงความคิดเห็น yuri วันที่ตอบ 2008-11-24 11:29:17


ความเห็นที่ 96 (2941269)
avatar
?????

coUd=v[,6d ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น ????? วันที่ตอบ 2008-11-24 11:35:05


ความเห็นที่ 97 (2941272)
avatar
jIAz

thanks.

:)))) )))))

ผู้แสดงความคิดเห็น jIAz วันที่ตอบ 2008-11-24 11:37:29


ความเห็นที่ 98 (2941277)
avatar
YURI ซัง

รักใครสักคน

ผู้แสดงความคิดเห็น YURI ซัง วันที่ตอบ 2008-11-24 11:39:16


ความเห็นที่ 99 (2941278)
avatar
YINGYING
เปนประโยชมากเรยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น YINGYING วันที่ตอบ 2008-11-24 11:39:58


ความเห็นที่ 100 (2941281)
avatar
sing
thanks
ผู้แสดงความคิดเห็น sing วันที่ตอบ 2008-11-24 11:42:43[1] 2 3 4 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.